MOTOKATSU

  1. HOME
  2. Biography
  3. MOTOKATSU
MOTOKATSU

Height : 181cm
Eyes : Brown
Town of origin : Tokyo
Likes : Surf
Dislikes : Nothing